Podmínky užívání

spolku Mise naděje, z. s.,

IČO: 022 04 983,

se sídlem Bzenecká 4154/13, Židenice, 628 00 Brno,

vedeného u Krajského soudu v Brně, vložka L, oddíl 17815

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

E-mail:  info@misenadeje.cz

Adresa: Bzenecká 4154/13, Židenice, 628 00 Brno

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. V rámci těchto podmínek užití platformy jsou nadále používány následující pojmy:
 3. uzavření Smlouvy
  1. Pro využití Služby vyplní Uživatel formulář na Platformě. Platforma obsahuje formulář registrační či formuláře pro uveřejnění Inzerátu. Do formuláře Uživatel vyplní zejména informace o:
 4. konkrétní pomoci či poptávce pomoci, kterou Uživatel nabízí nebo poptává;
 5. kontaktní údaje Uživatele;
 6. další informace o Uživateli či dalších souvisejících osobách; a popřípadě
 7. fotku či jiný obdobný audiovizuální materiál.
 8. Vyplněný formulář Uživatel odešle kliknutím na tlačítko „“, či jiné tlačítko obdobného významu.
 9. Uvedené údaje Poskytovatel považuje za správné, pravdivé a úplné.
 10. Uživatel se zavazuje uvést údaje správné, pravdivé, úplné a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 11. Odesláním formuláře Uživatel potvrzuje souhlas s aktuálním zněním Podmínek užití.
 12. Vyplněním formuláře, registračního či jiného, Uživatel prohlašuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů.
 13. Vyplněním a odesláním registračního formuláře vzniká Profil, to bere Uživatel na vědomí.
 14. Smlouva vzniká:
 15. potvrzením přijetím vyplněného formuláře a souhlasného projevu vůle Poskytovatele Uživateli;
 16. registrací Uživatele;
 17. začátkem poskytování Služeb Poskytovatelem; nebo
 18. navštívením, vyhledáním, setrváním nebo jiným přímým či nepřímým užitím či interakcí s Platformou, a to v rozsahu práv a povinností uvedených v těch ustanoveních Podmínek užití, z jejichž smyslu plyne, že se vztahují na každého, kdo jakýmkoliv způsobem užívá Platformu.
 19. Cena
  1. Poskytovatel je neziskovou organizací a jako takový nabízí Službu bezúplatně. Budeme však rádi, pokud se rozhodne pomoci jakýmkoliv způsobem. Více o tom, jak pomoci, se dozvíte na Platformě či na webových stránkách Poskytovatele:
 20. Registrace, profil a inzerce
  1. Registrace a přihlášení Uživatele probíhá prostřednictvím příslušného webového formuláře na Platformě. Uživatel následně získá přístup k Profilu.
  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout fiktivní, podvodné či duplicitní registrace Uživatelů a rovněž registrace, které dle uvážení Poskytovatele porušují právní řád České republiky, etická pravidla a dobré mravy, Podmínky užití nebo oprávněné zájmy třetích osob či Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn ověřit existenci zaregistrovaného Uživatele krátkým telefonickým hovorem na registrované telefonní číslo. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu odmítnout či zrušit registraci Uživatele ze stejného důvodu, z jakého by ji mohl dle tohoto odstavce odmítnout. Poskytovatel může kdykoliv zrušit Profil, a to zejména v případě, kdy jej Uživatel déle než 12 měsíců nevyužívá.
  3. Zrušení či odmítnutí registrace je bez náhrady. Uživatel nemá v žádném případě právo požadovat jakoukoliv kompenzaci.
  4. Přístup k Profilu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem či jiným způsobem přihlášení (např. pomocí profilu na sociální síti). Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Profilu. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Profilu třetím osobám.
  5. Uživatel může údaje uvedené v Profilu kdykoliv měnit, upravovat a aktualizovat, případně celý Profil zrušit na základě žádosti zaslané Poskytovateli v písemné formě, prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím k tomu určených nástrojů Platformy (jsou-li dostupné). Zrušením Profilu dochází k ukončení smluvního vztahu Uživatele a Poskytovatele v rozsahu práv a povinností týkajících se Profilu.
  6. Uživatel se zavazuje uvádět v rámci Inzerátu pouze přesné, úplné a pravdivé údaje.
  7. Inzeráty s poptávkou či nabídkou pomoci ponechá Poskytovatel na Platformě po dobu jejich aktuálnosti. Je však oprávněn je odstranit, má-li pochyby o aktuálnosti inzerátu či jedná-li se o inzerát podvodný, duplicitní, fiktivní, nebo porušuje-li právní řád České republiky, etická pravidla, dobré mravy, Podmínky užití nebo oprávněné zájmy třetích osob či Poskytovatele. Ze stejných důvodů Poskytovatel nemusí Inzerát vůbec přijmout.
  8. Odstranění či odmítnutí Inzerátu je bez náhrady. Uživatel nemá v žádném případě právo požadovat jakoukoliv kompenzaci.
 21. trvání smlouvy
  1. Není-li uvedeno jinak, Smlouva trvá po dobu neurčitou a skončí:
 22. dohodou Smluvních stran;
 23. výpovědí účinnou okamžikem doručení kterékoliv ze stran bez výpovědní doby; nebo
 24. dalšími skutečnostmi dle obecně závazných předpisů či Podmínek užití
 25. Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy a vůbec nezačít poskytovat Službu v případech, že ji není možné poskytnout ze subjektivní důvodů, pod vlivem chyby Platformy či se plnění stalo objektivně nemožným nebo protiprávním.
 26. Omezení odpovědnosti poskytovatele
  1. Poskytovatel Uživateli poskytuje Platformu a Služby “jak stojí a leží”. Poskytovatel ve vztahu k Platformě či Službám neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu (např. správnosti, úplnosti, či funkčnosti).
  2. Poskytovatel negarantuje stálou dostupnost Platformy ani Služeb. Poskytovatel dále nezaručuje a nemůže zaručit výsledky, kterých by Uživatel mohl užíváním Platformy či Služeb dosáhnout.
  3. Uživatel bere na vědomí, že Profil, Inzeráty či možnost vytváření nových Profilů (registrace) a Inzerátů nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu Platformy či hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.
  4. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a bez předchozího upozornění pozastavit či zrušit provozování Platformy či jakékoliv její části, jakož i ukončit poskytování Služeb, či jejich částí.
  5. Poskytovatel rovněž nenese odpovědnost za nedostupnost Platformy, která bude způsobena okolnostmi mimo sféru vlivu Poskytovatele (např. výpadek internetového připojení či elektrické energie, živelné pohromy, útoky na technická zařízení Poskytovatele či třetích stran, porušení povinností Uživatele v oblasti zabezpečení…) Poskytovatel ani nenese odpovědnost za Újmu, vadné plnění či prodlení, které vznikne v souvislosti s takovými událostmi.
  6. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé či nepřímé škody způsobené Uživateli v důsledku užití informací poskytnutých jinými Uživateli, ať již v rámci Profilu, Inzerátu či jinak. Rovněž neodpovídá Uživatelům za správnost a úplnost informací umístěných v rámci Platformy.
  7. Odpovědnost Poskytovatele se řídí výlučně ustanoveními Podmínek užití. Všechna práva, která v nich nejsou výslovně přiznána, jsou bez ohledu na jejich právní důvod vyloučena. Uživatel se tímto v maximálně možné míře určené obecně závaznými právními předpisy vzdává práv z vadného plnění Poskytovatele plynoucího ze smluvního vztahu, práv z prodlení Poskytovatele a práv na náhradu Újmy vůči Poskytovateli, která by mu v příčinné souvislosti s užíváním Platformy či služeb mohla vzniknout.
  8. Pro vyloučení pochybností, veškeří partneři a podporovatelé jmenovitě uvedení na Platformě nenesou žádnou odpovědnost za nic spojeného s Platformou, ani z ní vyplývající.
 27. Další pravidla užití platformy
  1. Uživatelé se zavazují v rámci vzájemné interakce v rámci Platformy, Profilu či Inzerátu vést komunikaci čestně, jednat eticky, a v rámci pravidel slušnosti a se vzájemnou úctou.
  2. Každý je povinen užívat Platformu pouze ke stanovenému účelu a způsobem obvyklým, tzn. prostřednictvím prohlížeče a uživatelského rozhraní.
  3. Aby mohli Uživatelé využívat funkcionalit a služeb Platformy či Služeb v plném rozsahu, musí Uživatelé používat některé technologie či možnosti prohlížeče, např. aktivovat Java Skript či cookies.
 28. Obsah platformy a ochrana duševního vlastnictví
  1. Platforma a její jednotlivé části, zejména databáze, v níž Poskytovatel ukládá data, která mu poskytli Uživatelé při užívání Platformy, jsou chráněny příslušnými právy duševního vlastnictví, zejména právem autorským jako autorská díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen „“). Nestanoví-li Podmínky užití jinak, má Uživatel povinnost se zdržet jakékoliv reprodukce, kopírování či sběru dat a informací dostupných na Platformě, a to jakýmkoliv způsobem, zejména tvorbou softwaru, botu, automatu či jiného technického řešení, které by systematicky získávalo data a informace dostupné na Platformě. Uživatel je povinen se zdržet užití jakýchkoliv dat či informací získaných prostřednictvím Platformy mimo Platformu a způsobem, který není předpokládán vzhledem k účelu Platformy.
  2. Uživatel bere na vědomí, že název Platformy, označení Poskytovatele či jeho výrobků a služeb mohou být chráněny ochrannými známkami či jinými právy průmyslového vlastnictví. Uživatel se zavazuje těchto práv dbát.
  3. Poskytnutím jakéhokoliv obsahu k umístění na Platformu (např. textu, fotografie, grafiky apod.), Uživatel prohlašuje, že mu k tomuto obsahu svědčí autorská či jiná práva opravňující jej užívat v obchodním styku pro účely užití na Platformě a že jeho zveřejněním na Platformě či užitím v rámci Platformy nedojde k porušení autorských či jiných práv třetích osob. Poskytnutím tohoto obsahu Uživatel uděluje Poskytovateli bezúplatné oprávnění k užití obsahu v rámci Platformy ve smyslu § 12 Autorského zákona, k jejich zveřejnění, úpravě, zpracování, spojení s jinými díly, dokončením a k uvádění na veřejnost bez uvedení autorství. Pokud by třetí osoba včetně orgánu veřejné moci vůči Poskytovateli uplatňovala jakoukoli pohledávku či jiné právo vůči jakékoliv části takto poskytnutého obsahu, zavazuje se Uživatel bránit Poskytovatele a v případě jakékoli Újmy, ztráty či jiných nákladů vzniklých v souvislosti s neoprávněným užitím takového obsahu (zejména nákladů na právní zastoupení) pohledávku či jiné právo bez zbytečného odkladu po upozornění Poskytovatele uspokojit.
  4. Poskytovatel je oprávněn odmítnout použít v rámci Platformy takové poskytnutý obsah Uživatele, který je dle uvážení Poskytovatele v rozporu s Podmínkami užití, právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy nebo které poškozují oprávněné zájmy třetích osob či Poskytovatele.
 29. Ochrana osobních údajů
  1. Informace o zpracování osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů.
 30. Závěrečná ustanovení
  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto Podmínek užití.
  2. Otázky neupravené Podmínkách užití se řídí příslušnými ustanovení českého právního řádu, zvláště pak ustanoveními Občanského zákoníku.
  3. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se Smlouva řídí příslušnými právními předpisy České republiky.
  4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato Smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spory řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky a je-li to vzhledem k vzájemnému postavení Poskytovatele a Uživatele možné, tak se dohodli na příslušnosti soudů v Brně.
  5. Je-li některé ustanovení Podmínek užití neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  6. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám.
  7. Uživatel není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.
  8. Uživatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  9. Tyto Podmínky užití nabyly účinnosti dne 1.3.2022.

Budeme rádi, když podpoříte naší činnost